รวมหมวดหมู่ของ อักษรย่อภาษาอังกฤษ ตามประเภทของคำ และแยกหมวดตามตัวอักษร

ทีมงานได้ทำการรวบรวมอักษรย่อภาษาอังกฤษ พร้อมความหมาย และทำการจัดกลุ่มหมวดหมู่ออกเป็นกลุ่ม ตามลักษณะของคำ และจัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z ไว้ให้ครบถ้วนแล้ว ดังต่อไปนี้


 อักษรย่อภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามประเภทของคำ


 อักษรย่อภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z